Question

Gautama Buddha was born at

A Kapilavastu
B Vaishali
C Vidisha
D Gorakhpur

Answer & Explanation

Answer: Kapilavastu